1177 flera vyer av applikationen

Uppdraget

Under åren 2019 – 2022 studerade jag vid Högskolan i Kristianstad för en kandidatexamen inom Informatik. Som C-uppsats skrev jag om Design för förtroende: en studie om förtroendeskapande designaspekter i 1177 vårdguidens gränssnitt för målgruppen äldre och gjorde ett tillhörande designarbete för att utforska 1177 vårdguidens gränssnitt för målgruppen äldre. Arbetet hade, som titeln avslöjar, fokus på just specifika aspekter som kunde skapa förtroende i gränssnittet och därmed kvarstod inte så mycket tid över till att arbeta med färg och form av applikationen. Men viss prägel fick den.

Abstrakt:

Äldre står oftare utanför det digitala samhället och framtiden utpekas vara digital. Inom vården har digital teknik har kommit att anses som viktigt då Sverige står inför en av vår tids största utmaningar med en ökande andel äldre i befolkningen, som också medför ökat vårdbehov, och samtidigt en minskande andel förvärvsarbetande som kan ta hand om dem. Lösningen har utpekats som digital men problemet är att målgruppen med störst behov av digitala vårdtjänster också är de minst benägna att använda dem. Förtroende för digital teknik har utpekats som viktig för att få den äldre målgruppen inkluderad i det digitala samhället Myndigheter och forskare menar att man alltför ofta fokuserat på informationskampanjer för att uppnå förtroende och för lite på gränssnittsdesign. Utifrån denna bakgrund har denna studie undersökt vilka designaspekter i gränssnittet som förstärker känslan av förtroende i en vårdapplikation för den äldre målgruppen. Studien har utgått från 1177 vårdguiden som är Sveriges största kontaktyta mellan vård och vårdtagare. Genom konceptdriven interaktionsdesignforskning med en kvalitativ ansats har fyra designaspekter kunnat konstateras leda till ökat förtroende. Dessa var navigation och informationshierki, rekommendation, senast nyttjad och mer information. Studiens slutsatser kan tjäna som hjälpmedel för framtidens designers vid design av tjänster inom vården där förtroende anses som viktigt vid nyttjande eller för acceptans av tjänsten för den äldre målgruppen


Lösningen

Applikationen fick en twist av sin befintliga färgschema i mer dova toner av blått, grått och vinrött och deras nuvarande färger, rosa och rött, fick leva kvar där tydliga budskap behövde påkalla uppmärksamhet. Den nedre menyn uppdaterades men funktioner som behövde finnas tillgänglig under hela användarsituationen såsom hjälp och säkerhet medan den utfällbara menyn kvarstod fungera som den gör idag i applikationen.

Inloggningsförfarandet gjordes om och då 92% av alla inloggningar idag görs via BankID sattes detta valalternativ som förvalt och övriga inloggningsmetoder gick att nå med ett extra knapptryck. En startsida som man per automatik landade på infördes där användarens mest använda tjänster och aktuella ärenden kunde kommuniceras direkt.

Och såklart implementerades de förtroendeskapande designaspekter som min arbete kunde fastställa som ni kan fördjupa er mer om i uppsatsen.