Skärmvyer från appen Inspirfi

Uppdraget

Hur kan man föreställa sig framtidens klimat? Och kan man med hjälp av Augmented reality och digital teknik öka användarnas förmåga att visualisera en viss framtid?

Dessa frågor låg till grund för ett projekt inom kursen Interaktionsdesign: Design för mobila enheter vid Högskolan i Kristianstad som resulterade i en prototyp till en applikation som nyttjar bland annat AR för att ge användaren en upplevelse av framtiden.

Designbriefen löd:

Ert designuppdrag som har 400 timmar till sitt förfogande handlar om att ni ska designa en upplevelsebaserat tjänst för en valfri målgrupp över 18. Som erbjuder målgruppen att i ett AR gestaltat format utforska framtida förändringar på en av en bestämd plats på jorden, som ni känner väl till och kan ha tillgång till även fysiskt under perioden fram till den 4:e juni.

Tjänsten ska förmedla tänkbara miljömässiga förändringar orsakade av naturen och människan, tillsammans eller var för sig med hjälp av augmented reality som ska iscensättas på en  pappersbaserad karta som ni också ska designa. 

Syftet är att med en AR överlagrad karta ge användaren upplevelser av framtida möjligheter och hot inspirerat av området för climat fiction. 

Ni ska arbeta med flera olika tidsperspektiv mellan 5-25 år framåt i tiden kring de klimat fiktiva upplevelser ni skapar och de ska vara minst 3 platser, tre olika upplevelser i ert slutgiltiga koncept/demonstrator.

Lösningen

Slutresultatet blev en mobil applikation som fokuserade på att inspirera norra Sveriges glesbygd till att ta vara på de klimatförändringar vi står inför.

Mitt designkoncept  utgick från en en fiktiv verklighet där fastigheter i norra Sverige blivit mer värdefulla och fått globalt intresse och jag  har lekt med tanken att norra Sveriges utveckling har ökat markant avseende inflyttning och boende, företagsetableringar, turism och exploateringar i form av serverhallar eller vindkraftverk.

Appens framtoning ligger i investeringar men målet med själva designkonceptet är att presentera en ofiltrerad bild av en tänkbar framtid där användaren själv får ta ställning till huruvida det är att anse som positivt eller negativt.

Sammanfattning

Arbetet med applikationen var omfattande och utgick från en relativt fri designbrief och kunde resultera i många olika utfall.

Under arbetets gång har åtskilliga skisser, pappersprototyper och digitala prototyper passerat samt arbete med grafisk design och gränssnitt. Allt detta och designprocessen i sin helhet kan du läsa mer om här: www.emmeliestuge.wordpress.com/